Kan du gissa ordspråket4 ?
1 .Den vokala manifestationen av emotionell satisfaktion bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att forcerandet av en till ytan relativt begränsad naturlig akvedukt till fullo genomförts.
Svar:
2 Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i genom upphettning aktiverat fluidum framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.
Svar:
3 Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör iakttaga abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet av smärre petrologiska enheter.
Svar:
4 Vid en komparativ analys av å ena sidan ett manuellt baserat specimen av klassen Aves och å andra cirka ett fjortondels gross dylika i en population av förvedade fanerogamer torde det förra bedömas såsom potentiellt gynnsammare.
Svar:
5 Att ett objekt, som reflekterar majoriteten av den kortvågiga elektromagnetiska strålning som träffar dess yta, eo ipse utgöras av grundämnet Au är en konklusion behäftad med intolerabla felmarginaler.
Svar:
6 En visuellt handikappad feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av diminutiv enhet av centralt födoämne.
Svar:
7 En med avseende på volym och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva den statiska jämvikten hos en vida omfångsrikare, å rullande transportanordning vilande anhopning av materia av icke närmare specificerad natur.
Svar:
8 Objekt, vilka kamoufleras i en säsongbetonad kristallinisk tillståndsform av H20 blottlägges vid dennas övergång till större molekylär rörlighet.
Svar:
9 Verbal expansion förenas ofta med ett objektivt sett ringa format på planeten Tellus.
Svar:

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig

 

2010-08-15
©G.Jonsson