Kan du gissa ordspråket3 ?
1 Vid en komparativ analys av å ena sidan ett manuellt baserat specimen av klassen Aves och å den andra cirka ett fjortondels gross dylika i en population av förvedade fanerogamer torde det förra bedömas såsom potentiellt gynnsammare.
Svar.
2

En med avseende på volym och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva den statiska jämvikten hos en vida omfångsrikare, å rullande transportanordning vilande anhopning av materia av icke närmare specificerad natur.
Svar:

3 En visuellt handikappad feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av en och annan diminutiv enhet av ett cerealt födoämne.
Svar.
4 Kvaliteten hos ett, genom extraktion av animaliska och/eller
vegetabiliska komponenter i ett genom upphettning aktiverat fluidum, framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.
Svar.
5 Sådana linjer som betecknar möjligheten till en förflyttning i rummet, och vilka skenbart ger tillfälle till minskning av tidsåtgången vid sådan förflyttning, visar sig vid faktisk kontroll i ett icke försumbart antal fall leda till en ökning av nämnda tidsåtgång.
Svar
6 Samtliga individer i populationen uttryckt i första person pluralis kan i de tidigare faserna av ett händelseförlopp sägas vara biologiskt och socialt ej fullt utvecklade avkomlingar till en föregående generation.
Svar.
7 Ett avsevärt antal diminutiva naturliga vattenflöden resulterar i ett betydligt mer omfattande sådant.
8

Verbal expansion förenas alltid med ett objektivt sett ringa format på planeten Tellus.

9 Objekt vilka kamoufleras av ett säsongbetingat emballage av kristallinisk art blottlägges vid dettas övergång till större molekylär rörlighet.
Svar
10 En till avsevärd ålder nådd emotionell bindning av huvudsakligen erotisk art löper inte under några förhållanden någon risk att gradvis omvandlas till järnoxid.
Svar
11 Person som för annans räkning åstadkommer en sig till större eller mindre djup sträckande hålighet i markplanet, löper en överhängande risk att utsättas för en positionsförändring, vilken resulterar i befintlighet i sagda hålighet.
Svar
12

Att ett objekt som reflekterar majoriteten av den kortvågiga elektromagnetiska strålning som träffar dess yta eo ipso utgöres av grundämnet Aurum, är en konklusion behäftad med intolerabla felmarginaler.
Svar

13

Omfattande vokala salutationer bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att forcerandet av en till ytan relativt begränsad naturlig akvedukt till fullo genomförts.
Svar

14

Singulära händelser av negativ karaktär har en benägenhet att i ett synnerligen beaktansvärt antal fall uppträda gruppvis.

15 En eminent maskulin individ handlägger utan bistånd personliga göranden.
Svar
16 Domesticerade laktofila kreatur av koleriskt temperament får normalt räkna med viss destruktion av eptielpartier.
Svar
17 Ett tillstånd av fullt välbefinnande i medicinsk och fysisk bemärkelse manifesterar sig icke vokalt.
Svar
18

Eskapism är ett mera adekvat tillvägagångssätt än ett inkompetent deltagande i en martialisk kontrovers.
Svar

19 Samtliga markbaserade transportleder medger förflyttning till en omfattande sydeuropeisk bebyggelseagglomeration med historiska anor.
Svar
20

Den som uttalat den ljudkombination som betecknar den primära positionen i den alfabetiska ordningen må även uttala den kombination som betecknar närmast efterföljande position i densamma.
Svar

21

Personer lokaliserade i arkitektoniska kreationer av en metastabil transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör iakttaga abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet av smärre petrologiska enheter.
Svar

22

En oral analys av skenfrukterna från trädet Sorbus Aucuparia skulle enligt en utsaga ställd av en viss individ av släktet Vulpes, påvisa ett anmärkningsvärt lågt pH-värde.
Svar

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig

 

 

2010-08-15
©G.Jonsson